ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ

  1. ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  2. ਵਰਕਸ਼ਾਪ/ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  3. ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ