ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਗਮ

  1. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਈਜੀਐਫ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  2. ਏਪੀਆਰਆਈਜੀਐਫ  ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  3. ਆਈਜੀਐਫ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  4. ਆਈਸੀਏਐਨਐਨ - 72 ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  5. ਏਪੀਟੀਐਲਡੀ - 81 ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  6. APSIG ਏਸ਼ੀਆ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ